விடுதலை தரும் தேவன் ! Miracle Night | Bro. Mohan C Lazarus | Sis. Christy Testimony

விடுதலை தரும் தேவன் ! Miracle Night | Bro. Mohan C Lazarus | Sis. Christy Testimony


Beloved in Christ, We greet you in the name of Jesus Christ. You are waiting for a miracle, aren’t you? Have faith, you will receive a miracle. Our Lord Jesus Christ went about
doing good when He lives in this world. Yes, Jesus Christ, who does good,
is waiting to grant you a miracle today. He did a miracle to Sis. Christy
who has wheezing problem for 18 years. Today let us listen to her testimony. After the testimony, Bro. Mohan C Lazarus shares the
word of God to strengthen your faith and pray for your miraculous healing. Pray along with us and receive a miracle. It is your miracle night! My name is Christy from Thoothukudi. My husband’s name is Jesuraj. He is a Lorry driver. I have 3 children, 2 boys and a girl. I suffered from wheezing problem for 18 years. Whenever I got wheezing, even I could not walk. And unable to broom the house. If I broom, I would sneeze often due to dust. Whenever I cook, I would sneeze often due to smoke. And it would end in stomach pain. I could not eat any cooling foods even I desire it. Also, I have a terrible cough due to sneezing. Due to a terrible cough,
I suffered from stomach and spinal pain. I would sit without doing anything. I could not walk. Even I did not go to the shop nearby. I was in the situation of requiring
someone’s support to do anything. Due to this infirmity and
suffering, I tried to commit suicide. I used kerosine to set fire
and tablets to end up my life. Also, I intook pesticides. I consulted many doctors and took all the
treatments for the wheezing problem. Also, I spent lakhs of money for that. Only for the moment when I
took medicine, I will be fine. But I did not completely cure. My wife suffered severely due to the wheezing problem. Her shivering would stop
only when she inhaled medicine for it. If she did not inhale medicine,
she would suffere a lot. For 18 years, She took a lot
of medicines but it all ended in vain. In this situation, I received Jesus
Redeems magazine in January 2020. I desired to attend the prayer by seeing
the advertisement of ‘3 days of Prophetic fasting prayer’. As I had longings to pray for the nation,
I and my daughter attended the meeting. In that meeting, Bro. Mohan C Lazarus said,
as we gathered to pray for the nation, We should fast for 3 days and pray
burden for the revival of the nation. For those 3 days, we fast and prayed
with burden and tears for the nation. At that time, I did not have any
thought of my infirmity and pray for it. We prayed for the revival of the
nation and youths and children for 3 days. On the third day, brother told that, ‘Not only Bro. Mohan C Lazarus,
but you can also pray and receive a miracle.’ ‘You do not think that Bro. Mohan alone can do a miracle.’ ‘Also, do not always search for Bro. Mohan.’ ‘When you pray with burden for
one another, you can also see a miracle.’ (Brother’s talk) You all are chosen for revival. God has anointed you for that. Lord is going to use you. How many of you are believing it? When you pray for others, a miracle will happen. When you pray, the evil spirit will be driven away. When you pray, wonders will occur. How many of you are believing it? God has given you that anointing. The verse says, “Pray for one another.” Now, when you pray for others,
a miracle will happen. At that time, my daughter prayed for me. When she prayed, an evil spirit was driven away from me. And the power-filled my heart and incited me to
share the deliverance of 18 years sufferings as testimony. I ran to the stage and shared my testimony. (Sister’s testimony on meeting)
I was suffered for 18 years. I could not be normal without medicine. Only if I inhale medicine, I could talk and eat. (Bro. Mohan C Lazarus)
Was the wheezing so severe? (Sister reply)
I suffered a lot and even thought to die. But today, in prayer, God’s power-filled me. Now, I am speaking well. Even I ran and came to the stage. (Bro. Mohan C Lazarus) Hallelujah!
Everyone clap your hands. She suffered for 18 years
due to asthma and wheezing. She could not walk and eat without medicine.
But now she ran and came to the stage. When someone touched and prayed,
18 years of infirmity was disappeared. After the meeting, I did not take any medicines. Before I could not survive without medicine. I could work only after taking medicine in the past. As God healed me completely, I took medicine for 18 years and
I could not survive even one day without it. Now, I am not taking any medicine. I am drinking cool drinks. Waking up early in the morning. Even in the mist, I am doing every work. I have no allergic reaction to dust. And do every chore. I could walk fast to the church now. Sometimes, I ran to the stop. Now I have no wheezing. Now, I only do all the works. But I have no wheezing problem. I am very happy now. Thank you for the God of Gods
who cured me completely. ♪The Lord is the light to me♪ ♪My sorrowful days will end♪ ♪Since now everything is good,
everything is well♪ ♪Light has dawned♪ ♪Since now everything is good,
everything is well♪ ♪The darkness has disappeared♪ ♪Since now everything is good,
In my life, everything is well♪ ♪Since now everything is good,
In my life, everything is well♪ Dearly beloved, Loving greetings to you all
in the name of Jesus Christ. Today, a miracle is going to happen to you. Do you believe it? Because I am speaking with you
about Jesus who does a miracle. Jesus is wonderful God! Jesus did a miracle to those who are
needful and turned their grief into joy. I am alive today by the miracle of Jesus. I was in death bed and unable to walk at
my young age 14, due to heart enlargement. Jesus came in search of me and touched me. So, a miracle happened to me. At that moment, I started to walk. Heart enlargement became normal. It is a miracle. The Lord is doing a miracle to
those who believe and seek Him. Today, you need a miracle, right? Are you suffering in your
infirmity and sickness? Are you in need of cash and debt issues? Are you dismay due to a
lack of peace in your house? Are you worried about your needs? Whatever it may be,
Jesus will do a miracle in that. You have seen the wonderful testimony. You have listened to the testimony of Sis. Christy
that Jesus performed a miracle to her. She had a wheezing problem for 18 years. She was suffered for 18 years due
to infection in the respiratory system. Think how was her situation,
she could not broom and clean her house. For 18 years, she would not survive without medicines. It was too hard for her. She could not eat desirable
foods and drink cool drinks. See, how her heart troubled
due to that distress for 18 years. She lived in that situation. After that, she came to Jesus. On January Prophetic Fasting
Prayer was conducted at Nalumavadi. Nearly 14,000 people came,
fasted and prayed for three days. She also came to that meeting. God did a miracle to her. When an evil spirit-driven away,
her wheezing problem was cured. That means, who is the reason
for the wheezing problem? Satan. Satan through this evil spirit causes
the disease to us and dwells in it. This is one kind of satan’s
trap and evil spirit’s deed. Satan is one who frightens us. He frightened her and stayed with her. Likewise, Satan attacks our body and
causes disease and dwells with us. Sis. Christy’s life also the
same, suffered for 18 years. She took many medicines for it. And sometimes she tried to die. See, how she was afflicted? How much she would be heartbroken. She could think that ‘I am
suffering from this kind of illness.’ ‘No medicine and treatment helped me.’ ‘Better to die than suffering so.’ She frustrated so. She was in situation to die
than living this tormented life. At that time, she attended the meeting. When she came to the meeting at Nalumavadi, I told everyone that ‘You all are
believers, anointed and saved people.’ ‘If you are sick or in need,
do not search for the servants of God.’ ‘Do not search for Bro. Mohan C Lazarus.’ ‘If you pray for yourself, Jesus will do a miracle.’ We have a wrong thought that only the
prayer of servants of God will do a miracle. Did Jesus say ‘I heard only
the prayers of the servants of God?’ No, not at all. He says, “Whoever calls
unto me, I will answer them.” If whoever in any situation calls unto
Jesus with faith, they will receive a miracle. I explained to them these things. And told them to pray for one another. When everyone prayed so, She said, when someone prayed
for her, an evil spirit-driven away from her. When a nearby sister prayed
for her, satan driven away from her. She felt that it was driven out of her. It is an evil spirit and deeds of satan. Who is the reason for her suffering of 18 years? Satan. When that spirit departed,
she delivered from her infirmity. She tested herself by eating and doing
work that she could not do before, no problem at all. A marvelous miracle! When I heard this testimony,
a miracle in the Bible came to my mind. While reading Luke chapter 13 verses from 10 to 16, Jesus did a miracle to a woman
who had infirmity for 18 years. “Now he was teaching in one
of the synagogues on the Sabbath.” “And behold, there was a woman who
had had a disabling spirit for eighteen years.” “She was bent over and
could not fully straighten herself.” See, she had an infirmity
for eighteen years like Sis. Christy. She was bent over and
could not straighten like us. “When Jesus saw her,
he called her over and said to her,” “Woman, you are freed from your disability.” “And he laid his hands on her, and immediately
she was made straight, and she glorified God. Like this, Sis. Christy suffered
by the wheezing problem for 18 years. Jesus changed her sufferings in a
moment and an evil spirit departed. Satan is the reason for that infirmity. In Luke 13:16, “And ought not this woman, a daughter of
Abraham whom Satan bound for eighteen years,” “Be loosed from this bond on the Sabbath day?” Satan bound her for eighteen years. Jesus delivered her as He came
to this world to release the captives. Beloved, You might be in the infirmity of
10 years or 15 years or 18 years or 20 years. You might tell, ‘Oh! I am taking
medicines for more than 20 years.’ ‘I am in infirmity for more than 20 years.’ Did Jesus say to bear this infirmity? You are bearing it. Jesus bore all your infirmities on the cross. If you believe it, you
will receive miraculous healing. For 18 years, a woman was in infirmity, Spirit of infirmity bound her. Jesus slashed those bondages. Today, bondages of satan, who
bounded you, are going to be slashed. Bondages of satan which torments
your family are going to slash. It may be 15 or 20 or 25 years or more than
that satan might bound and torment you, Today is your deliverance day. Today, a miracle is going to happen. Lord is speaking to you for that. Now, we are going to pray. ‘Lord, you did miracle to Sis. Christy.’ ‘Do miracle to me, Lord.’ ‘Today, I have to experience a miracle.’ ‘This infirmity should remove from me.’ ‘I need healing in my eyes, neck,
heart, lungs, and digestive system.’ ‘Today, you should heal me.’ ‘I would not leave you if you do not heal me.’ ‘You healed Sis. Christy, heal me also.’ If you believe it and pray, In the prayer time, you will be delivered. Amen! Lord will heal you. Do not be afraid! Your wheezing problem, asthma,
cancer, and arthritis will disappear. Your heart will be healed. Lord is going to heal you miraculously. Do you believe it? He sacrificed Himself for you on the cross. He is waiting by stretching His wounded hands, Wonderful God is encountering you, who
says, ‘My son and daughter, I will touch and heal you.’ Will you pray along with me? Do you believe Him? Keep your hands on the infected
place and pray along with me. In what are you suffering? If in eyes, keep your hands on the eyes. If in heart, keep your hands on it. Wherever you feel pain, keep hands on it. If you feel pain in the lower
abdomen, keep your hands on it. If you have pain in the spinal cord
or in the place that you cannot touch, Keep your hands on the heart. Now, call by the name of Jesus, The power of Jesus is
going to descend on you. Every bondages will be broken. An evil spirit of infirmity will get rid of. It will cast out from your body. You will feel and see it. Father, Thank you for your power has descended. Whoever listen your words and praying, Thank you for your power descending now on the
place of their living in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. God, you healed Sis. Christy
had infirmity for 18 years. Lord, you delivered a woman who
struggled for 18 years in your days. Now, Lord prove that you are constant. I am praying for this son
and daughter and their health. Let wicked disease of cancer be disappeared. Let blood cancer vanish in the name of Jesus. Let the cancer cyst be
dissolved in the name of Jesus. Take those things away from your children. I rebuke the wicked satan
who brings these diseases. I rebuke the spirit of infirmity. In the name of Jesus, let the spirit of infirmity
that weakens the bones and nerves be discarded. Let the satan who touches the womb cast away. In the name of Jesus, healing in
the womb, nerves, bones, and eyes. Now, your power descends on them and heals them. Now, the bondages are broken. In the name of Jesus, the spirit of infirmity and
deeds of satan which weakens them should driven out. Thank you for healing everyone. Thank you! Thank you! Father. In the name of Jesus Christ,
marvelous healing occurs to them. Let the disease and infirmities disappear from today. From today, protect them with complete healing. We pray in the name of Jesus Christ, Father. Amen, Amen. Dearly beloved, Lord heard our prayer. Believe that you received healing and deliverance. Praise the Lord well! You will see miracles immediately! Amen!

100 comments on “விடுதலை தரும் தேவன் ! Miracle Night | Bro. Mohan C Lazarus | Sis. Christy Testimony

 1. Wilfin John{Official} Post author

  I always wonder how this man of God in spite of all his problems speaks positively and brings good news from God.. Praise the Lord for him.. Thank you brother…

  Reply
 2. Nithin Lal Post author

  Naan vazhkaila oney onu than ithu vara valkaila ketan aana enaku naan nenachathu kedaikala naan aganum nu nenachathu pochu😔😔😭😭

  Reply
 3. Mary Jerlin Post author

  My frnd is suffering from typhoid for the past 20 days and admitted in hospital.. please pray for him to get well soon🙏🙏

  Reply
 4. Vinod kumar Post author

  Brother for me past one week I not able to sleep eat I simply getting fear day and night I am not able to do any work r to eat please pray for me this fear making me week please please pray for me

  Reply
 5. Ram kumar Post author

  Brother இந்த மாசம் திறப்பின் வாசல் ஜெபம் உண்டா? அப்படி வைக்க முடியலனா live la நடத்துங்க pls

  Reply
 6. Jessy Janet Post author

  Praise the Lord
  I want to testify here, even i received blessings for our Lord, we lost our first child in womb itself, we were without children for 2 years then Jesus our lord blessed us child after visiting nalumavadi prayer meeting, we are blessed with 2 beautiful daughters, thank you Jesus, Praise the Lord

  Reply
 7. Vm tlr Vm vm vm Post author

  Acharyamarukke. 😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳

  Reply
 8. God bless u Post author

  இயேசப்பா நோயிலிருந்து விடுதலை கொடுங்க….கொரொனா வைரஸ் யாரையும் அணுக கூடாது…… .ஆமென்

  Reply
 9. Charle M Post author

  Praise the lord. En paeru Merlin naan 10th std padikiraen . Ennaku adikadi fix varuthu . So na two months schooluku pogala. Public examkukaga prayer pannikoga. Ennakku nalla sugam kidaikanum. Na yesuku saathchiya irrukkanum. Amen.

  Reply
 10. Sweety Priya Post author

  En uterus harmon problam matri baby kudunga yesappa satchiya nikkanum. Period stop ayiduchi premature menopause ayiduchi.baby porakka chance illa apdinu doctor sollittanga. Life question ayiduchi.manam irangunga appa.

  Reply
 11. Siva Amutha Post author

  Entha rathiri velaiyile arputham nathuvar ena mulumaiyaka visuvasikiren…. Arputham seitha thevanuku kodi athoyhiram….

  Reply
 12. Dilani Dilani Post author

  Please Appa Ella desadukagaum prey pannunga intha kollai noi orutharaum anugakutadupa please prey pannunga

  Reply
 13. Dilani Dilani Post author

  Karthawe intha sabadula irunthu eangaluku vitudala thangapa intha kollainoyala maranathin pitieila nikkira Unga pillaigal vitudala pannugapa please ellarum prey pannunga please

  Reply
 14. Raja Selvan Post author

  PRAISE GOD…..GLORY TO ALMIGHTY FATHER…..LORD……GOING TO RECEIVE AN MIRACLES IN SPIRITUAL WARFARE AND IN FINCANCIAL ISSUES…..IN JESUS NAME…..AMEN

  Reply
 15. Mohana selvi Marudha muthu Post author

  Please prayer for jijo thambi,March 13th accident achu, jijo thambi unconscious erukaru, please prayer for jijo thambi

  Reply
 16. Anand Anthony Post author

  Thank u lord for wonderful day u have given to me and to my family and friends and to this world…. I praise u Jesus Christ Amen… I need blessings in financial problems in my family…..

  Reply
 17. yegnisha baskar baskar Post author

  Praise the lord uncle my husband spinal cord pain let it be relieved in the name of jesus christ

  Reply
 18. Albenafebiola Dugepogu Post author

  Thank you uncle for strengthning me and all who watching this living testamonies.. Amen yes through our prayer GOD does wonders….. Thank you JESUS

  Reply
 19. Kala Saravanan Post author

  Amen amen amen amen amen amen 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  Reply
 20. Sasi Maya Post author

  அப்பா நான் இன்று வரை மனஅழுத்தம்.தோள்பட்டை வலி.நரம்புகள்இதய வலி மாத்திரை சாப்புட்டு வருகிறேன் இந்த பொல்லாத நோயிலிருந்து விடுதலை தரும் அப்பா 🙏⛪️🙏⛪️🙏❤️🙏🙏⛪️🙏⛪️🙏⛪️

  Reply
 21. Sasi Maya Post author

  அப்பா மரண பயத்திலிருந்து விடுதலை தரும் அப்பா 🙏⛪️🙏😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  Reply
 22. Sasi Maya Post author

  பிதாவே என் உடன் இருக்கும் நண்பர்களுக்கும் விடுதலை தரும் அப்பா 🙏⛪️🙏❤️

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *